Registreeru

Hea kasutaja, täitke vajalikud väljad.
Nimi

Perekonnanimi

Ettevõtte (Ettevõtte või muu organisatsiooni puhul)

KMKR NUMBER

E-Mail

Riik

Sihtnumber

Maakond

Linn

Aadressirida (Arve saaja aadress)

Saatmisviis

Soovitajad

Soovitatav pakkumiste limiit, EUR

Password
Parool peab sisaldama nii suuri- kui ka väikseid tähti ja numbreid

Parool teist korda

Privaatsuspoliitika

Viimati muudetud: 01.04.2022

 1. Üldine

1.1. Käesolev dokument on ettevõtte Coins.ee OÜ (edaspidi Coins) privaatsuspoliitika („Privaatsuspoliitika), mis kirjeldab, kuidas Coins töötleb enda käes olevaid klientide ja muude andmesubjektide (edaspidi „Andmesubjektid) isikuandmeid.

1.2. Käesoleva privaatsuspoliitika tähenduses on isikuandmed Andmesubjektiga seotud mistahes teave, mida saab kasutada kas otseselt või kaudselt isiku tuvastamiseks, näiteks nimi, e-posti aadress või elukoha aadress.

1.3. Andmesubjekt peab käesoleva privaatsuspoliitikaga hoolikalt tutvuma. Coins küsib Andmesubjektilt kinnitust selle kohta, et Andmesubjekt on privaatsuspoliitikaga tutvunud.

1.4. Kliendi rahulolu on Coinsi suurim prioriteet. Parema klienditeeninduse tagamiseks ja kõikide lepinguliste suhete ja juriidiliste kohustuste täitmiseks töötleb Coins klientide isikuandmeid vastavalt käesolevas privaatsuspoliitikas ja kohaldatavates andmekaitsealastes õigusaktides sätestatud põhimõtetele. Eelkõige lähtub Coins isikuandmete töötlemisel Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruses (EL) 2016/679 (edaspidi Üldmäärus) sätestatud kohustustest.

2. Vastutav töötleja

2.1. Isikuandmete vastutav töötleja on Coins.ee OÜ, aadress Aida 5, 80011, Pärnu, registrikood 11970227. Andmesubjekt saab vastutava töötlejaga ühendust võtta, saates e-kirja aadressil [email protected]


3. Töötlemise eesmärgid ja õiguslik alus

3.1. Coins võib töödelda Andmesubjekti kohta järgmisi isikuandmeid:

3.1.1. nimi;

3.1.2. kontaktandmed (telefoninumber, aadress, e-posti aadress);

3.1.3. teave andmesubjekti kui kliendi usaldusväärsuse kohta, mida Coins saab, kui kontakteerub oksjonimajaga, mille andmesubjekt on enda soovitajaks märkinud;

3.1.4. andmed mündi päritolu kohta;

3.1.5. kauba tarneaadress;

3.1.6. pangakonto andmed;

3.1.7. ostuajalugu.

3.2. Coins töötleb Andmesubjekti isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

3.2.1. kasutajakonto registreerimiseks. Isikuandmete töötlemise õiguslik alus on Üldmääruse artikkel 6 lg 1 punkt b;

3.2.2. ostu-müügilepingu või muu lepingu sõlmimiseks, muutmiseks ja täitmiseks. Isikuandmete töötlemise õiguslik alus on Üldmääruse artikkel 6 lg 1 punkt b;

3.2.3. Coins.ee teenuste pakkumise edasiarendamiseks ja personaliseerimiseks. Isikuandmete töötlemise õiguslik alus on Üldmääruse artikkel 6 lg 1 punkt f (Coinsõigustatud huvi edendada enda majandustegevust turunduse kaudu);

3.2.4. kliendi usaldusväärsuse hindamiseks. Isikuandmete töötlemise õiguslik alus on Üldmääruse artikkel 6 lg 1 punkt c või punkt f (Coinsõigustatud huvi maandada riske kliendisuhete loomisel);

3.2.5. riskide vähendamiseks ja ärahoidmiseks. Isikuandmete töötlemise õiguslik alus on Üldmääruse artikkel 6 lg 1 punkt f (Coinsõigustatud huvi maandada ettevõtlusega seotud õiguslikke riske);

3.2.6. seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks (nt andmete edastamine uurimisasutustele). Isikuandmete töötlemise õiguslik alus on Üldmääruse artikkel 6 lg 1 punkt c;

3.2.7. oma rikutud või vaidlustatud õiguse kaitsmiseks (nt andmete edastamine Coins.ee-d esindavale advokaadile või kohtule). Isikuandmete töötlemise õiguslik alus on Üldmääruse artikkel 6 lg 1 punkt f (Coinsõigustatud huvi kaitsta end ning esitada nõudeid õigusvaidlustes).

3.3. Coins võib töödelda Andmesubjekti isikuandmeid selleks, et saata talle otseturunduslikke teadaandeid. Coins saadab Andmesubjektile otseturunduslikke teadaandeid üldreeglina  ainult juhul, kui selleks on olemas Andmesubjekti nõusolek. Otseturunduse ettevalmistamise raames töötleb Coins isikuandmeid Üldmääruse art 6 lg 1 punkti f alusel (Coinsõigustatud huvi edendada enda majandustegevust turunduse kaudu).

3.4. Andmesubjektil on igal ajal võimalik loobuda e-postile saadetavatest pakkumistest ja uudiskirjadest, järgides pakkumisi sisaldava e-kirjas toodud juhiseid või andes sellest meile teada e-kirja teel.

3.5. Coins võib koguda ka anonüümseid andmeid, milleks võivad olla andmed tegevuse või aktiivsuse kohta Coins.ee veebilehel, mida kogutakse statistika ning andmesubjektile parema teenuse pakkumise eesmärgil.


4. Isikuandmete vastuvõtjad

4.1. Teatud juhtudel, eelkõige juhul, kui see on nõutav vastavalt kohalduvatele õigusaktidele, peab Coins edastama andmesubjekti isikuandmeid ametiasutustele, sealhulgas tulenevalt maksualastest ja sotsiaalkindlustusega seonduvatest õigusaktidest.

4.2. Coins avaldab Andmesubjekti isikuandmeid kolmandatele isikutele ka juhul, kui see on vajalik selleks, et Coins saaks täita Andmesubjekti ees enda lepingulisi kohustusi. Sealjuures, maksete teostamiseks edastatakse Andmesubjekti pangaandmeid pankadele ja maksekeskusele. Samuti võib Coins avaldada isikuandmeid näiteks IT teenusepakkujale.

4.3. Coins järgib isikuandmete avaldamisel kõiki üldmäärusest ja teistest isikuandmete kaitse alastest õigusaktidest tulenevaid kohustusi. Juhul, kui Coinsi ja tema koostööpartneri vahel on üldmääruse tähenduses vastutava ja volitatud töötleja suhe, sõlmib Coins enne isikuandmete edastamist koostööpartneriga andmetöötluse lepingu, mis vastab üldmääruse artikkel 28 lg-e 3 tingimustele.


5. Isikuandmete säilitamine

5.1. Coins säilitab Andmesubjekti isikuandmeid seni, kuni see on vajalik punktis 3 nimetatud eesmärkide täitmiseks.

5.2. Veebioksjoni kliendikonto sulgemisel kustutatakse isikuandmed, va juhul kui selliseid andmeid on vaja säilitada raamatupidamise jaoks või tarbijavaidluste lahendamiseks. Juhul, kui veebipoes on ost sooritatud ilma kliendikontota, säilitatakse ostuajalugu kolm aastat. Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni. Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed vastavalt seaduses nõutule.


6. Andmesubjekti õigused

6.1. Andmesubjektil on järgmised õigused, arvestades kohaldatavatest andmekaitsealastest õigusaktidest tulenevaid piiranguid:

6.1.1. õigus tutvuda tema kohta käivate isikuandmetega;

6.1.2. õigus isikuandmete parandamisele;

6.1.3. õigus isikuandmete kustutamisele;

6.1.4. õigus isikuandmete ülekandmisele;

6.1.5. õigus, et andmesubjekti osas ei tehtaks otsust, mis põhineb üksnes isikuandmete automatiseeritud töötlusel;

6.1.6. õigus võtta tagasi Coinsile isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek (juhul, kui isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks on Andmesubjekti nõusolek).

6.2. Punktis 6.1 nimetatud õiguste teostamiseks saab Andmesubjekt võtta vastutava töötlejaga ühendust e-posti teel . Andmesubjekti päringule vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse taotluses esitatud palve täitmise tähtaega.


7. Turvalisus

7.1. Coins hoiab kõik temale avaldatud isikuandmed rangelt konfidentsiaalsena ja kaitseb isikuandmeid ebaseaduslikult kolmandate isikute kätte sattumise eest.

7.2. Coins rakendab isikuandmete kaitsmiseks asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid, mis võtavad arvesse isikuandmete töötlemise laadi, ulatust, konteksti ja eesmärke ning ohtu füüsilise isiku õigustele ja vabadustele.


8. Muu

8.1. Coins vaatab käesolevat Privaatsuspoliitika regulaarselt läbi ja vajadusel tehakse selles muudatusi. Viimane versioon Privaatsuspoliitikast on alati kättesaadav Coinsi veebilehel. Coins teavitab Andmesubjekte Privaatsuspoliitika uuendamisest ning küsib, kas Andmesubjekt nõustub muudatustega.

8.2. Juhul, kui Andmesubjektil on küsimusi selle osas, kuidas Coins tema isikuandmeid töötleb, saab Andmesubjekt võtta Coinsiga ühendust punktis 2 märgitud kontaktandmeid kasutades.Coins.ee kasutajalepingu tingimused

Viimati muudetud: 16.05.2024

Coins.ee OÜ, registrikood 11970227 (edaspidi Coins.ee) on müntide ostu-müügi ja mündioksjonite korraldamisega tegelev ettevõte. 

Internetileheküljel Coins.ee oksjonil saavad pakkumisi teha vaid registreerunud kasutajad. Registreerudes internetilehekülje Coins.ee kasutajaks, kinnitad, et oled tutvunud käesoleva kasutajalepingu tingimustega (edaspidi Tingimused), nõustud Tingimustega ning kohustud Tingimusi täitma alljärgnevas:

1. Tingimuste ulatus ja tõlgendamine

1.1. Tingimused kehtivad kõikide interneti lehekülje https://auctions.coins.eehttps://coins.ee (edaspidi Lehekülg) kasutajaks registreerinud isikute (edaspidi Klient) ja Lehekülje omaniku Coins.ee OÜ vahel Leheküljel olevate teenuste kasutamisel tekkivate õigussuhete kohta.

1.2. Coins.ee kontaktandmed: Coins.ee OÜ, reg. nr. 11970227. Sidevahendid: Tel 5450 3033, 556 898 57, 55 020 73, e-posti aadress: [email protected].

1.3. Tingimuste p-s 1.1. nimetatud teenuste (edaspidi Teenused) all mõeldakse eelkõige, aga mitte ainult, Kliendile võimaluse andmist oksjonil osalemiseks nii pakkujana (komitendina) kui ostjana, osta Coins.ee poolt oksjonil müüdavaid esemeid, samuti muid Leheküljel pakutavaid teenuseid (näiteks sertifitseerimine, konserveerimine jne).

1.4. Lisaks Tingimustele reguleerivad Kliendi ja Coins.ee vahelisi suhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid, Leheküljel olevad ostmise, müümise ja saatmise täpsemad tingimused, privaatsuspoliitika ja isikuandmete töötlemise põhimõtted, erikokkulepped ja väljakujunenud head tavad.

1.5. Kui mõni Tingimuste säte osutub kehtetuks vastuolu tõttu seaduse sätetega, ei muuda see teiste sätete kehtivust.

1.6. Lehekülg ja õigused kogu selle sisule kuuluvad Coins.ee-le.

1.7. Kõikide teadete ja informatsiooni vahetamine Kliendi ja Coins.ee vahel toimub elektroonilises vormis Tingimustes või Leheküljel sätestatud kontaktandmetel ning Kliendi poolt registreerimisel antud e-maili aadressil.

2. Teenuse üldtingimused

2.1. Kliendiks registreerimine.

    2.1.1. Kliendiks võib registreerida ainult teovõimeline füüsiline isik ja juriidiline isik.

    2.1.2. Registreerimine on tasuta.

    2.1.3. Coins.ee võib mõjuval põhjusel registreerimise tagasi lükata ning ei pea registreerimisest keeldumist Kliendile eraldi põhjendama.

    2.1.4. Registreeritud kasutajaks (Kliendiks) saamiseks tuleb täita registreerimisvorm Leheküljel.

    2.1.5. Coins.ee kasutajakontod on konfidentsiaalsed ning ei kuulu avaldamisele kolmandatele osapooltele (v.a seaduses ettenähtud juhtudel).

2.2. Oksjonil pakkumuse tegemine jõustub selle kinnitamisel Coins.ee poolt, millisel hetkel loetakse leping Kliendi ja Coins.ee vahel sõlmituks. Coins.ee kinnitab pakkumuse arve saatmisega Kliendile. 

2.3. Maksete tegemine.

    2.3.1. Coins.ee väljastab iga müüdud eseme kohta arve. Arve edastamine toimub üksnes elektrooniliselt kliendi poolt edastatud kontakt e-postile. Arve loetakse edastatuks saatmise päevale järgnevast tööpäevast

    2.3.2. Maksmine esemete eest peab toimuma 10 (kümme) kalendripäeva jooksul peale arve väljastamist.

    2.3.3. Igale ostuarvele lisandub käitlemistasu 5 eurot ja oksjonitasu 24,4% ostetud eseme hinnast, kuid mitte vähem kui 5€. Kuldmüntidele ja Aurum Editioni erioksjonitel lisandub iga ostetud esemele 10% oksjonitasu, kuid mitte vähem kui 5€.

    2.3.4. Oksjonil ostetud ese kuulub Coins.ee OÜ-le või eseme oksjonile toonud komitendile hetkeni, mil eseme eest on tasutud kogu ostuhind.

2.4. Saatmine ja kindlustus.

    2.4.1. Saatmine toimub vastavalt ostja poolt valitud saatmisviisile kas postiga, postiautomaadiga, kullerifirmaga või vastavalt eraldi kokkuleppele Kliendiga. 

   2.4.2. Ostja valib, kas saadetis on kindlustatud või mitte. Kindlustatud saadetiste puhul kannab juhusliku hävimise või kahjustumise riisikot kuni saadetise ostjani jõudmiseni müüja. Ostetud esemete omand läheb ostjale üle kindlustatud saadetiste puhul saadetise ostjani jõudmisel ning kindlustamata saadetiste puhul saadetise vedajale üleandmisel. 

    2.4.3. Klient vastutab kõigi ostetud esemete saatmis ja transpordiga seotud toimingute eest, va juhul kui saatmine toimub kindlustatud saadetisega.

3. Kliendi õigused ja kohustused

3.1. Kliendil on õigus:

    3.1.1. Coins.ee oksjonil enampakkumisele tulevad esemed eelnevalt üle vaadata ning nende seisukorraga tutvuda. Tutvumise aeg lepitakse eraldi kokku Coins.ee-ga;

    3.1.2. kasutada Coins.ee keskkonda kooskõlas Tingimustega ja kehtivate õigusaktidega, sh esitada Coins.ee keskkonna kaudu Tellimusi, saada infot, esitada päringuid, muuta oma Kasutajaks registreerimisel esitatud andmeid admini kaudu jmt;

    3.1.3. nõuda oma kasutajakonto sulgemist, saates Coins.ee-le vastavavasisuline teade.

3.2. Pakkumise tegemisega kinnitab Klient, et talle on antud tema poolt nõutud teavet ostetava eseme seisukorra kohta ja pakutud võimalust eseme seisukorraga tutvuda.

3.3. Klient kohustub:

    3.3.1. esitama Lehekülje kasutajaks registreerumisel täielikult tõeseid isikuandmeid, sh registreeruma oma õige ja täieliku nime all ning kasutama kehtivat elektronposti aadressi ja telefoni numbrit;

    3.3.2. enampakkumise korral eseme ostma, kui tema pakutud hind oli kõrgeim;

    3.3.3. mitte moodustama andmebaase/nimekirju Lehekülje kasutajatest ükskõik millisel eesmärgil;

    3.3.4. hoidma Lehekülje kasutamiseks fikseeritud salasõna ja kasutajatunnust nii, et see ei satuks kolmandate isikute kätte;

    3.3.5. viivitamata elektronposti teel informeerima Coins.ee kõikidest andmetest ja asjaoludest, mis on muutunud, võrreldes Lehekülje kasutajaks registreerumisel esitatutega;

    3.3.6. viivitamata elektronposti teel informeerima Coins.ee Lehekülje kasutamiseks fikseeritud salasõna ja/või kasutajatunnuse kaotamisest või sattumisest kolmandate isikute valdusse.

3.4. Klient kinnitab end Leheküljel Kliendiks registreerimisega, et ta:

      3.4.1. on vähemalt 18. aastane teovõimeline isik, kellel on õigus teha Coins.ee leheküljel võimaldatud tehinguid;

      3.4.2. täidab nõuetekohaselt kõiki Tingimustes sätestatud kohustusi;

      3.4.3. on teadlik, et ostupakkumise tegemine toob kaasa siduva ostukohustuse / -lepingu, ning et sellise kohustuse täitmata jätmisel vastutab Klient kohustuse rikkumisega tekitatud kahjude eest täies ulatuses;

      3.4.4. Tingimustega nõustumisel ei ole Kliendi ja Coins.ee tahe suunatud muude õigussuhete tekitamisele kui sellele, mis on Tingimustes selgesõnaliselt kirjas; 

    3.4.5. on teadlik asjaolust, et Lehekülje kasutamiseks fikseeritud salasõna ja kasutajatunnuse sattumisel kolmandate isikute valdusesse on sellistel kolmandatel isikutel võimalik võtta Kliendile siduvaid kohustusi, mille täitmise eest vastutab Klient ning et Coins.ee-l ei lasu kohustust kontrollida täiendavalt (s.o peale kasutajanime ja salasõna) Lehekülje kasutaja isikut.

   3.4.6. on tutvunud Leheküljel asuva privaatsuspoliitikaga ning on teadlik ja nõustub sellega, Coins.ee-l on õigus teostada Kliendi isikuandmete töötlemist vastavalt Eestis kehtivatele õigusaktidele ja Leheküljel asuvale privaatsuspoliitikale.

3.5. Klient kohustub tasuma eduka pakkumiste korral soetatud esemete eest koos oksjonitasude ja saatmiskuludega 10 päeva jooksul Coins.ee poolt esitatud elektroonilise arve alusel.

3.6. tähtaegselt tasumata arvetelt on Coins.ee-l õigus nõuda viivist 0,2% tähtaegselt tasumata summalt päevas.

     3.6.1. Klient on teadlik, et Coins.ee-l on õigus edastada või loovutada sissenõutavaks muutunud, kuid täitmata nõue menetlemiseks kolmandale isikule. Kõik menetlemisega seotud kulud kannab Klient.

3.7. Kui Klient rikub tasu maksmise kohustust, mille tagajärjel tehingust taganetakse, kohustub Klient maksma Coins.ee-le leppetrahvi 18% tehingu maksumusest.

3.8. Klient on teadlik, et kui viimane jätab tasumata tema poolt pakutud summa, kohustub ta hüvitama kogu rikkumisega tekitatud kahju, mida leppetrahv ei kata, sh kahju, mis tekkis müüjal sellest, et hilisema müügi korral sai ta eseme eest vähem, kui ta oleks saanud siis, kui Klient ei oleks oma pakkumist teinud.

3.9. Kõik saatmise ja transpordiga seotud kulud tasub Klient vastavalt Kliendi poolt valitud saatmise viisile.

3.10. Klient vastutab Coins.ee keskkonnas sisestatud Tellimuste ja päringute andmete õigsuse eest.

4. Coins.ee õigused ja kohustused

4.1. Coins.ee garanteerib Coins.ee keskkonnast ostetud müntide, medalite, märkide, ordenite ja paberrahade originaalsuse eest, välja arvatud, kui eseme pealkirjas või kirjelduses on märgitud teisiti, samuti kolmandate osapoolte poolt (NGC, PCGS, PMG jne) sertifitseeritud esemete puhul, millele kehtivad nende kolmandate osapoolte garantiid.

4.2. Asjaolude ilmnemisel, mis võivad takistada esemete müüki oksjonil, võib Coins.ee oksjonilt kõrvaldada mistahes eseme.

4.3. Coins.ee on õigustatud omal valikul kas piirama või tühistama Kliendi Lehekülje kasutamisõigust, sh sulgema Kliendi kasutajakonto ning mitte võimaldama tal uuesti Kliendiks registreeruda juhul, kui Klient:

    4.3.1. rikub Tingimusi või Tingimustest tulenevaid Kliendi kohustusi sh tasumisega viivitamine või osaline tasumine;

    4.3.2. tegutseb vastuolus kehtivate õigusaktidega;

    4.3.3. on esitanud Lehekülje kasutajaks registreerumisel või Lehekülje kasutamisel informatsiooni, mis on väär, eksitav ja/või ebatäpne.

4.4. Coins.ee on igal ajal õigustatud jälgima Leheküljel toimuvat tegevust. Coins.ee võib teostada uurimusi kõigi väidetavate Tingimuste rikkumiste osas kasutades selleks kõiki seaduslikke vahendeid.

4.5. Coins.ee on igal ajal õigustatud eemaldama Leheküljelt Kliendi poolt tehtud ostu pakkumisi juhul, kui sellised pakkumised on vastuolus Tingimuste, heade tavade või kehtivate õigusaktidega.

4.6. Coins.ee ei avalda eseme müüja nime selle ostjale ja vastupidi.

4.7. Coins.ee ei vastuta Kliendi poolt sisestatud andmete õigsuse eest.

4.8. Coins.ee ei vastuta mistahes tehniliste probleemide tõttu Lehekülje kasutamise võimatuse tõttu Kasutajale tekkida võiva kahju eest, sh tellitud Toodete hilisema kättetoimetamise eest.

5. Isikuandmed ja nende kasutamine

Coins.ee töötleb Kliendi isikuandmeid kooskõlas kohalduvate isikuandmete kaitse alaste õigusaktidega. Täpsem info selle kohta, kuidas Coins.ee Kliendi isikuandmeid töötleb, on kättesaadav Leheküljel asuvas privaatsuspoliitikas.

6. Tingimuste muutmine

6.1. Coins.ee on igal ajal õigustatud Lehekülje ja Teenuste arengust tulenevalt ning nende parema ja turvalisema kasutamise huvides Tingimusi ühepoolselt muutma ning täiendama.

6.2. Coins.ee kohustub teavitama Klienti Tingimuste muudatustest ja täiendustest Leheküljel avaldatavate vastavate teadete kaudu ning Kliendi soovil Kliendi poolt registreerimisel antud e-maili aadressil.

6.3. Uute Üldtingimustega mittenõustumisel on Kliendil õigus leping 30 päeva jooksul alates tingimuste muutmisest või täiendamisest arvates üles öelda, teatades sellest vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis Coins.ee-le.

6.4. Tingimuste muudatused ning täiendused jõustuvad vastava muudatuse või täienduse avaldamisest Leheküljel.

6.5. Klient kinnitab oma nõustumist muudatuste ja täiendustega Tingimustes Teenuse kasutamisega peale vastavate muudatuste/täienduste jõustumist.

7. Lõppsätted

7.1. Lehekülje kasutamisest tulenevatele õigussuhetele Kliendi ja Coins.ee vahel kohaldatakse Eesti Vabariigi õigusakte.

7.2. Tingimused kehtivad alates Kliendiks registreerimisest kuni Kliendi ja Coins.ee vaheliste Tingimustes reguleeritud õigussuhete lõpuni.

7.3. Coins.ee-l on õigus keelduda toodete tagasivõtmisest ja raha tagastamisest, kui tagastatav toode on kahjustatud.