Kasutajalepingu tingimused

Coins.ee kasutajalepingu tingimused

Viimati muudetud: 16.05.2024

Coins.ee OÜ, registrikood 11970227 (edaspidi Coins.ee) on müntide ostu-müügi ja mündioksjonite korraldamisega tegelev ettevõte. 

Internetileheküljel Coins.ee oksjonil saavad pakkumisi teha vaid registreerunud kasutajad. Registreerudes internetilehekülje Coins.ee kasutajaks, kinnitad, et oled tutvunud käesoleva kasutajalepingu tingimustega (edaspidi Tingimused), nõustud Tingimustega ning kohustud Tingimusi täitma alljärgnevas:

1. Tingimuste ulatus ja tõlgendamine

1.1. Tingimused kehtivad kõikide interneti lehekülje https://auctions.coins.ee, https://coins.ee (edaspidi Lehekülg) kasutajaks registreerinud isikute (edaspidi Klient) ja Lehekülje omaniku Coins.ee OÜ vahel Leheküljel olevate teenuste kasutamisel tekkivate õigussuhete kohta.

1.2. Coins.ee kontaktandmed: Coins.ee OÜ, reg. nr. 11970227. Sidevahendid: Tel 5450 3033, 556 898 57, 55 020 73, e-posti aadress: [email protected].

1.3. Tingimuste p-s 1.1. nimetatud teenuste (edaspidi Teenused) all mõeldakse eelkõige, aga mitte ainult, Kliendile võimaluse andmist oksjonil osalemiseks nii pakkujana (komitendina) kui ostjana, osta Coins.ee poolt oksjonil müüdavaid esemeid, samuti muid Leheküljel pakutavaid teenuseid (näiteks sertifitseerimine, konserveerimine jne).

1.4. Lisaks Tingimustele reguleerivad Kliendi ja Coins.ee vahelisi suhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid, Leheküljel olevad ostmise, müümise ja saatmise täpsemad tingimused, privaatsuspoliitika ja isikuandmete töötlemise põhimõtted, erikokkulepped ja väljakujunenud head tavad.

1.5. Kui mõni Tingimuste säte osutub kehtetuks vastuolu tõttu seaduse sätetega, ei muuda see teiste sätete kehtivust.

1.6. Lehekülg ja õigused kogu selle sisule kuuluvad Coins.ee-le.

1.7. Kõikide teadete ja informatsiooni vahetamine Kliendi ja Coins.ee vahel toimub elektroonilises vormis Tingimustes või Leheküljel sätestatud kontaktandmetel ning Kliendi poolt registreerimisel antud e-maili aadressil.

2. Teenuse üldtingimused

2.1. Kliendiks registreerimine.

    2.1.1. Kliendiks võib registreerida ainult teovõimeline füüsiline isik ja juriidiline isik.

    2.1.2. Registreerimine on tasuta.

    2.1.3. Coins.ee võib mõjuval põhjusel registreerimise tagasi lükata ning ei pea registreerimisest keeldumist Kliendile eraldi põhjendama.

    2.1.4. Registreeritud kasutajaks (Kliendiks) saamiseks tuleb täita registreerimisvorm Leheküljel.

    2.1.5. Coins.ee kasutajakontod on konfidentsiaalsed ning ei kuulu avaldamisele kolmandatele osapooltele (v.a seaduses ettenähtud juhtudel).

2.2. Oksjonil pakkumuse tegemine jõustub selle kinnitamisel Coins.ee poolt, millisel hetkel loetakse leping Kliendi ja Coins.ee vahel sõlmituks. Coins.ee kinnitab pakkumuse arve saatmisega Kliendile. 

2.3. Maksete tegemine.

    2.3.1. Coins.ee väljastab iga müüdud eseme kohta arve. Arve edastamine toimub üksnes elektrooniliselt kliendi poolt edastatud kontakt e-postile. Arve loetakse edastatuks saatmise päevale järgnevast tööpäevast

    2.3.2. Maksmine esemete eest peab toimuma 10 (kümme) kalendripäeva jooksul peale arve väljastamist.

    2.3.3. Igale ostuarvele lisandub käitlemistasu 5 eurot ja oksjonitasu 24,4% ostetud eseme hinnast, kuid mitte vähem kui 5€. Kuldmüntidele ja Aurum Editioni erioksjonitel lisandub iga ostetud esemele 10% oksjonitasu, kuid mitte vähem kui 5€.

    2.3.4. Oksjonil ostetud ese kuulub Coins.ee OÜ-le või eseme oksjonile toonud komitendile hetkeni, mil eseme eest on tasutud kogu ostuhind.

2.4. Saatmine ja kindlustus.

    2.4.1. Saatmine toimub vastavalt ostja poolt valitud saatmisviisile kas postiga, postiautomaadiga, kullerifirmaga või vastavalt eraldi kokkuleppele Kliendiga. 

   2.4.2. Ostja valib, kas saadetis on kindlustatud või mitte. Kindlustatud saadetiste puhul kannab juhusliku hävimise või kahjustumise riisikot kuni saadetise ostjani jõudmiseni müüja. Ostetud esemete omand läheb ostjale üle kindlustatud saadetiste puhul saadetise ostjani jõudmisel ning kindlustamata saadetiste puhul saadetise vedajale üleandmisel. 

    2.4.3. Klient vastutab kõigi ostetud esemete saatmis ja transpordiga seotud toimingute eest, va juhul kui saatmine toimub kindlustatud saadetisega.

3. Kliendi õigused ja kohustused

3.1. Kliendil on õigus:

    3.1.1. Coins.ee oksjonil enampakkumisele tulevad esemed eelnevalt üle vaadata ning nende seisukorraga tutvuda. Tutvumise aeg lepitakse eraldi kokku Coins.ee-ga;

    3.1.2. kasutada Coins.ee keskkonda kooskõlas Tingimustega ja kehtivate õigusaktidega, sh esitada Coins.ee keskkonna kaudu Tellimusi, saada infot, esitada päringuid, muuta oma Kasutajaks registreerimisel esitatud andmeid admini kaudu jmt;

    3.1.3. nõuda oma kasutajakonto sulgemist, saates Coins.ee-le vastavavasisuline teade.

3.2. Pakkumise tegemisega kinnitab Klient, et talle on antud tema poolt nõutud teavet ostetava eseme seisukorra kohta ja pakutud võimalust eseme seisukorraga tutvuda.

3.3. Klient kohustub:

    3.3.1. esitama Lehekülje kasutajaks registreerumisel täielikult tõeseid isikuandmeid, sh registreeruma oma õige ja täieliku nime all ning kasutama kehtivat elektronposti aadressi ja telefoni numbrit;

    3.3.2. enampakkumise korral eseme ostma, kui tema pakutud hind oli kõrgeim;

    3.3.3. mitte moodustama andmebaase/nimekirju Lehekülje kasutajatest ükskõik millisel eesmärgil;

    3.3.4. hoidma Lehekülje kasutamiseks fikseeritud salasõna ja kasutajatunnust nii, et see ei satuks kolmandate isikute kätte;

    3.3.5. viivitamata elektronposti teel informeerima Coins.ee kõikidest andmetest ja asjaoludest, mis on muutunud, võrreldes Lehekülje kasutajaks registreerumisel esitatutega;

    3.3.6. viivitamata elektronposti teel informeerima Coins.ee Lehekülje kasutamiseks fikseeritud salasõna ja/või kasutajatunnuse kaotamisest või sattumisest kolmandate isikute valdusse.

3.4. Klient kinnitab end Leheküljel Kliendiks registreerimisega, et ta:

      3.4.1. on vähemalt 18. aastane teovõimeline isik, kellel on õigus teha Coins.ee leheküljel võimaldatud tehinguid;

      3.4.2. täidab nõuetekohaselt kõiki Tingimustes sätestatud kohustusi;

      3.4.3. on teadlik, et ostupakkumise tegemine toob kaasa siduva ostukohustuse / -lepingu, ning et sellise kohustuse täitmata jätmisel vastutab Klient kohustuse rikkumisega tekitatud kahjude eest täies ulatuses;

      3.4.4. Tingimustega nõustumisel ei ole Kliendi ja Coins.ee tahe suunatud muude õigussuhete tekitamisele kui sellele, mis on Tingimustes selgesõnaliselt kirjas; 

    3.4.5. on teadlik asjaolust, et Lehekülje kasutamiseks fikseeritud salasõna ja kasutajatunnuse sattumisel kolmandate isikute valdusesse on sellistel kolmandatel isikutel võimalik võtta Kliendile siduvaid kohustusi, mille täitmise eest vastutab Klient ning et Coins.ee-l ei lasu kohustust kontrollida täiendavalt (s.o peale kasutajanime ja salasõna) Lehekülje kasutaja isikut.

   3.4.6. on tutvunud Leheküljel asuva privaatsuspoliitikaga ning on teadlik ja nõustub sellega, Coins.ee-l on õigus teostada Kliendi isikuandmete töötlemist vastavalt Eestis kehtivatele õigusaktidele ja Leheküljel asuvale privaatsuspoliitikale.

3.5. Klient kohustub tasuma eduka pakkumiste korral soetatud esemete eest koos oksjonitasude ja saatmiskuludega 10 päeva jooksul Coins.ee poolt esitatud elektroonilise arve alusel.

3.6. tähtaegselt tasumata arvetelt on Coins.ee-l õigus nõuda viivist 0,2% tähtaegselt tasumata summalt päevas.

     3.6.1. Klient on teadlik, et Coins.ee-l on õigus edastada või loovutada sissenõutavaks muutunud, kuid täitmata nõue menetlemiseks kolmandale isikule. Kõik menetlemisega seotud kulud kannab Klient.

3.7. Kui Klient rikub tasu maksmise kohustust, mille tagajärjel tehingust taganetakse, kohustub Klient maksma Coins.ee-le leppetrahvi 18% tehingu maksumusest.

3.8. Klient on teadlik, et kui viimane jätab tasumata tema poolt pakutud summa, kohustub ta hüvitama kogu rikkumisega tekitatud kahju, mida leppetrahv ei kata, sh kahju, mis tekkis müüjal sellest, et hilisema müügi korral sai ta eseme eest vähem, kui ta oleks saanud siis, kui Klient ei oleks oma pakkumist teinud.

3.9. Kõik saatmise ja transpordiga seotud kulud tasub Klient vastavalt Kliendi poolt valitud saatmise viisile.

3.10. Klient vastutab Coins.ee keskkonnas sisestatud Tellimuste ja päringute andmete õigsuse eest.

4. Coins.ee õigused ja kohustused

4.1. Coins.ee garanteerib Coins.ee keskkonnast ostetud müntide, medalite, märkide, ordenite ja paberrahade originaalsuse eest, välja arvatud, kui eseme pealkirjas või kirjelduses on märgitud teisiti, samuti kolmandate osapoolte poolt (NGC, PCGS, PMG jne) sertifitseeritud esemete puhul, millele kehtivad nende kolmandate osapoolte garantiid.

4.2. Asjaolude ilmnemisel, mis võivad takistada esemete müüki oksjonil, võib Coins.ee oksjonilt kõrvaldada mistahes eseme.

4.3. Coins.ee on õigustatud omal valikul kas piirama või tühistama Kliendi Lehekülje kasutamisõigust, sh sulgema Kliendi kasutajakonto ning mitte võimaldama tal uuesti Kliendiks registreeruda juhul, kui Klient:

    4.3.1. rikub Tingimusi või Tingimustest tulenevaid Kliendi kohustusi sh tasumisega viivitamine või osaline tasumine;

    4.3.2. tegutseb vastuolus kehtivate õigusaktidega;

    4.3.3. on esitanud Lehekülje kasutajaks registreerumisel või Lehekülje kasutamisel informatsiooni, mis on väär, eksitav ja/või ebatäpne.

4.4. Coins.ee on igal ajal õigustatud jälgima Leheküljel toimuvat tegevust. Coins.ee võib teostada uurimusi kõigi väidetavate Tingimuste rikkumiste osas kasutades selleks kõiki seaduslikke vahendeid.

4.5. Coins.ee on igal ajal õigustatud eemaldama Leheküljelt Kliendi poolt tehtud ostu pakkumisi juhul, kui sellised pakkumised on vastuolus Tingimuste, heade tavade või kehtivate õigusaktidega.

4.6. Coins.ee ei avalda eseme müüja nime selle ostjale ja vastupidi.

4.7. Coins.ee ei vastuta Kliendi poolt sisestatud andmete õigsuse eest.

4.8. Coins.ee ei vastuta mistahes tehniliste probleemide tõttu Lehekülje kasutamise võimatuse tõttu Kasutajale tekkida võiva kahju eest, sh tellitud Toodete hilisema kättetoimetamise eest.

5. Isikuandmed ja nende kasutamine

Coins.ee töötleb Kliendi isikuandmeid kooskõlas kohalduvate isikuandmete kaitse alaste õigusaktidega. Täpsem info selle kohta, kuidas Coins.ee Kliendi isikuandmeid töötleb, on kättesaadav Leheküljel asuvas privaatsuspoliitikas.

6. Tingimuste muutmine

6.1. Coins.ee on igal ajal õigustatud Lehekülje ja Teenuste arengust tulenevalt ning nende parema ja turvalisema kasutamise huvides Tingimusi ühepoolselt muutma ning täiendama.

6.2. Coins.ee kohustub teavitama Klienti Tingimuste muudatustest ja täiendustest Leheküljel avaldatavate vastavate teadete kaudu ning Kliendi soovil Kliendi poolt registreerimisel antud e-maili aadressil.

6.3. Uute Üldtingimustega mittenõustumisel on Kliendil õigus leping 30 päeva jooksul alates tingimuste muutmisest või täiendamisest arvates üles öelda, teatades sellest vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis Coins.ee-le.

6.4. Tingimuste muudatused ning täiendused jõustuvad vastava muudatuse või täienduse avaldamisest Leheküljel.

6.5. Klient kinnitab oma nõustumist muudatuste ja täiendustega Tingimustes Teenuse kasutamisega peale vastavate muudatuste/täienduste jõustumist.

7. Lõppsätted

7.1. Lehekülje kasutamisest tulenevatele õigussuhetele Kliendi ja Coins.ee vahel kohaldatakse Eesti Vabariigi õigusakte.

7.2. Tingimused kehtivad alates Kliendiks registreerimisest kuni Kliendi ja Coins.ee vaheliste Tingimustes reguleeritud õigussuhete lõpuni.

7.3. Coins.ee-l on õigus keelduda toodete tagasivõtmisest ja raha tagastamisest, kui tagastatav toode on kahjustatud.